REGULAMIN CMENTARZA KATOLICKIEGO PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

PW. ŚW. WINCENTEGO W PLESZOWIE

 

 1. Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy. Miejscy temu należy się cześć religijna i poszanowanie.
 2. Cmentarz jest własnością parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wincentego w Pleszowie. Służy do chowania zmarłych parafian, jak i wiernych z poza parafii.
 3. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii.
 4. Wszelkie sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w kancelarii parafialnej, w godzinach wyznaczonych lub umówionym czasie.
 5. Na prace kamieniarskie i budowlane należy uzyskać pisemną zgodę od zarządcy cmentarza. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanej pracy oraz uporządkować teren.
 6. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie od 01.04 do 30.09 w godz. od 8.00 do 19.00 a w pozostałe miesiące od godziny 8.00 do zmroku
 7. Zarząd cmentarza troszczy się o utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarza.
 8. Obowiązek utrzymania grobu spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 9. Śmieci należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.
 10. Zarząd cmentarza pobiera opłaty za: miejsce pod grób, za przedłużenie okresu użytkowania grobu
 11. Przez wniesienie opłaty za grób nie nabywa się praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem na 20 lat (grób ziemny) na 30 lat (piwnica). Po tym czasie należy wnieść stosowne opłaty aby dysponować grobem.
 12. W przypadku nieprzedłużenia ofiary na następne lata, o dalszym przeznaczeniu grobu decyduje Zarząd Cmentarza. Może go użyć do pochowania innej osoby.
 13. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu należy chować w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.
 14. Zarząd Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia umowy.
 15. Wysokość opłaty ustala Zarząd Cmentarza.
 16. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art.45 ust.1 Ustawy z dnia 17.05.1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art.8 ust.3, art,23 i art.24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28.07.1993r.